اعضای هیئت مدیره

سپتامبر 17, 2020

لاله خرازیان ( تصویر سازی )

سپتامبر 17, 2020

قدیر وقار شورجه ( کاریکاتور )

سپتامبر 17, 2020

مریم میر صدرایی ( نگارگری )

سپتامبر 17, 2020

حسین قائمی ( خوشنویسی )

سپتامبر 17, 2020

طاهره واحدیان (هنرهای جدید)

سپتامبر 17, 2020

حسن فقیه شجاعی ( سفالگری )

سپتامبر 17, 2020

مهدی زابل عباسی ( عکاسی )

سپتامبر 17, 2020

مهدی اشراقی ( گرافیک )

سپتامبر 17, 2020

امین قوی اندام (مجسمه سازی)

سپتامبر 17, 2020

مسعود رستگار ( نقاشی )

سپتامبر 17, 2020

لیلی قهرمان ( بازرس انجمن )

سپتامبر 17, 2020

شیوا شاه طاهری ( بازرس انجمن )