فراخوان رویداد بزرگ هنرهای تجسمی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی